Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
IKAL

História pracoviska sa začala v roku 1951, keď bola na SVŠT zriadená Katedra jazykov, ktorá mala celoškolskú pôsobnosť. Neskôr sa rozčlenila na tri katedry. Pre Elektrotechnickú a Strojnícku fakultu však naďalej zostala katedra spoločná. V roku 1981 prišlo znovu k centralizácii a k vzniku jednej celoškolskej Katedry jazykov SVŠT so štyrmi oddeleniami: EF, CHTF, SjF a SvF.

Vzhľadom na mnohé problémy, ktoré vyplývali z izolovanosti katedry a jej odtrhnutia od fakúlt, bolo potrebné tento stav zmeniť. Bolo nutné vytvoriť katedry jazykov, ktoré by patrili k jednotlivým fakultám a mohli plniť svoje úlohy s prihliadnutím k špecifickým potrebám týchto fakúlt. Preto 1. 4. 1990 prišlo na všetkých fakultách STU k vytvoreniu samostatných katedier jazykov. Dňa 1.12. 2012 bol rozhodnutím dekana FEI STU názov pracoviska zmenený na Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky. Inštitút má dve oddelenia: Oddelenie anglického jazyka a komunikácie a Oddelenie germánskych, slovanských, románskych jazykov a komunikácie.

Inštitút vyvíja úsilie, aby absolventi obstáli v oblasti ovládania cudzích jazykov. Na základe širokého prieskumu potrieb praxe v oblasti používania cudzích jazykov u absolventov FEI boli špecifikované ciele ich výučby.

Dnes už žiadny odborník nevystačí iba s odbornými vedomosťami. Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka je nielen nevyhnutné, ale považuje sa za samozrejmosť. Vzhľadom na regionálne a hospodárske špecifiká Slovenska, odborníci musia byť schopní komunikovať v cudzom jazyku. Prax vyžaduje ústnu i písomnú komunikáciu, a to všeobecnú i odbornú.

Nestačí ovládať iba gramatiku a lexiku daného jazyka, ale je potrebné vedieť porozumieť významu jazykových a mimojazykových prostriedkov iných kultúr a subkultúr. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité (v súlade s politikou EÚ) zlepšovať vzdelávanie študentov i v oblasti interkulturálnej komunikácie.

Pracovníci inštitútu majú dlhoročnú prax v rôznych oblastiach vzdelávania:
  • vzdelávanie v oblasti e-learningu (metodika tvorby e-learningových kurzov a ich výučby, metodika tvorby e-learningových učebných materiálov)
  • tvorba interaktívnych učebných materiálov v systéme Moodle pre potreby študentov bakalárskeho a doktorandského štúdia
  • autorstvo učebných materiálov pre študentov bakalárskeho a doktorandského štúdia, ako aj pre širokú verejnosť (napr. English for Students of Electrical Engineering, Angličtina nielen pre samoukov, Angličtina pre kurzy a jazykové školy 1,2,3, English in Need)
  • expertná činnosť v oblasti jazykov pre špecifické ciele

Cieľ výučby je osvojenie si cudzieho jazyka na takej úrovni, aby tento mohol slúžiť ako prostriedok komunikácie v typických situáciách študenta i absolventa FEI STU.

Zahŕňa nasledujúce:
  • adekvátne ústne komunikovať vo forme monológu i dialógu v typických situáciách (ako diskusia, prezentácia, telefonovanie)
  • počúvať s porozumením za účelom získania všeobecnej alebo špecifickej informácie
  • čítať s porozumením odbornú literatúru
  • písomne komunikovať na primeranej úrovni v typických žánroch (správa, inštrukcie, životopis, oficiálna korešpondencia)
  • rozvíjať komunikatívnu kompetenciu nielen v rovine bilingválnej, ale i monolingválnej