Výučba cudzích jazykov pre študentov denného štúdia IKALNa inštitúte sa v súčasnosti vyučuje angličtina, nemčina a ruština. Inštitút pri výučbe vychádza z analýzy potrieb absolventov FEI. Cieľom výučby je osvojenie si jazyka na takej úrovni, aby tento mohol byť prakticky používaný ako prostriedok komunikácie v typických situáciách absolventa FEI STU.

Angličtina je povinný jazyk pre všetkých študentov. Štúdium trvá 2 semestre. V ZS sa vyučuje predmet Anglický jazyk 1 zakončený započtom hodnoteným 2 kreditmi, v LS sa vyučuje predmet Anglický jazyk 2 zakončený skúškou hodnotenou 5 kreditmi. Hodnotenie študenta sa uskutočňuje tzv. kontinuálnym spôsobom.

Druhý cudzí jazyk (nemčina, ruština) je voliteľný predmet. Študenti sú rozdelení do úrovní podľa pokročilosti, prípadne zamerania kurzu. V rámci každej úrovne trvá výučba 1 semester po 2 hodiny týždenne. Predmet je zakončený skúškou hodnotenou 2 kreditmi. Študent sa môže prihlásiť na výučbu cudzieho jazyka maximálne dvakrát, t.j. v ZS aj v LS daného akademického roka.