Prípravný kurz anglického jazyka - úroveň A (začiatočník) IKALTáto úroveň je určená pre študentov, ktorí rozumejú iba jednotlivým slovám, ale nechápu základný zmysel hovoreného prejavu. Nedokážu samostatne vytvoriť jednoduché vety, ani odpovedať na jednoduché otázky. Úplní začiatočníci môžu byť zaradení do riadneho štúdia až po zvládnutí základov všeobecnej angličtiny v stanovenom rozsahu. Za týmto účelom IKAL, v prípade záujmu študentov, organizuje prípravný kurz.Tí študenti, ktorí sa rozhodnú doplniť si vedomosti individuálne, musia splniť nasledujúce požiadavky, aby mohli byť zaradení do riadnej výučby v úrovni B v 2. ročníku na základe postupového testu, ktorý sa koná na konci LS príslušného akademického roka:


Gramatika:


Abeceda; Jednotné / množné číslo podstatných mien; Určitý / neurčitý člen – základné použitie; To be – jednoduchý prítomný čas; Číslovky; Privlastňovacie zámená; have / have got – jednoduchý prítomný čas, Tvorenie otázok; Väzba There is / There are; Ukazovacie zámená: This, that, these, those; Jednoduchý prítomný čas; Vyjadrenie času; Podmetové / predmetové zámená; Frekvenčné príslovky; Názvy dní v týždni; Prítomný priebehový čas; Kladný / záporný rozkazovací spôsob; Počítateľné / nepočítateľné podstatné mená; Názvy mesiacov; Modálne slovesá: can / can´t, must / mustn´t, have to / don´t have to; Jednoduchý minulý čas – pravidelné / nepravidelné slovesá; Dátumy; Prídavné mená; Jednoduchý budúci čas + be going to


Slovná zásoba:


Pozdravy, predstavovania, odkiaľ ste; Pomenovanie predmetov; Čo ľudia robia / nerobia, práve robia / práve nerobia, robili / nerobili; Denný program; Hovorenie o množstve; Vysvetľovanie pravidiel; Žiadanie o dovolenie / vyjadrenie dovolenia; Porovnávanie; Plány do budúcnosti; Vyjadrenie názorov


ZS - 2 hod. týždenne, LS - 2 hod. týždenne

Literatúra:

Eva Tandlichová a kol.: „ Angličtina nielen pre samoukov“, Praha, 2006.
Chris Redston, Gillie Cunningham: Face2Face, Student's Book, Cambridge University Press 2013
Chris Redston, Gillie Cunningham: Face2Face,Workbook, Cambridge University Press 2013